Arbetsgång för nivåstrukturering

Arbetet med nationell nivåstrukturering drivs av en nationell arbetsgrupp utsedd av RCC i samverkan. RCC i samverkan leder arbetet, beslutar vilka diagnoser som ska bli föremål för utredning och tillsätter sakkunniggrupper för respektive diagnos.

schematisk processmodell för arbets- och beslutsgång

OBSERVERA! Den beskrivna arbetsgången har gällt/gäller RCC i samverkans arbete. Under 2019 kommer Socialstyrelsen ta över arbetet med högspecialiserad vård, viket medför att arbetsgången kommer förändras.

Nivåstrukturering av den högspecialiserade vården, Socialstyrelsen

Steg 1

Sakkunniggrupperna tar ställning till om det finns verksamhet som bör koncentreras till färre än sex enheter i landet och i så fall till hur många enheter. Sakkunniggrupperna kan även lämna förslag till regional koncentration. Däremot tar de inte ställning till lokalisationen av enheter.

Steg 2

Sakkunniggruppernas förslag prövas av RCC i samverkan. Baserat på gruppernas förslag beslutar samverkansgruppen om remiss till sjukvårdsregionerna är aktuellt. I remissen ingår förslag på antal vårdenheter men inte var dessa ska vara belägna.

Sjukvårdsregionerna tar ställning till remissunderlaget och anger i sina remissvar om de inom regionen önskar etablera en nationell vårdenhet för verksamhet. I remissvaret ingår i så fall även en ansökan om detta.

Steg 3

RCC i samverkan lämnar därefter ett beslutsförslag till regioner och landsting, med rekommendation om antal och lokalisation av nationella vårdenheter. RCC i samverkan kan även lämna förslag till regionerna om regional koncentration.

Steg 4

Beslut tas i respektive landsting och region. 

Uppdragsbeskrivning för sakkunniggrupper (pdf, nytt fönster)
Mall uppdragsbeskrivning för regional representant sakkunniggrupp (pdf, fönster)
Mall för utlåtande från sakkunniggrupper (pdf, nytt fönster)
Mall för ansökan om nationell vårdenhet inom cancervården (pdf, nytt fönster)

Nationell multidisciplinär konferens

Samverkan kring nationell multidiscplinär konferens är en förutsättning för nationellt koncentrerad vård. En modell för nationell multidisciplinär konferens har fastställts av RCC i samverkan.

Nationell multidisciplinär konferens (pdf, nytt fönster)