Webbutbildning allmän palliativ vård

Regionalt cancercentrum väst har tagit fram en webbutbildning i allmän palliativ vård på uppdrag av Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare som möter svårt sjuka och döende inom vård och omsorg i regionen, kommunerna samt privata vårdgivare i Västra Götaland.

Hur loggar jag in?

Du som arbetar i Västra Götalandsregionen når utbildningen via Lärplattformen och loggar in med ditt VGR-id. Du som är kommunanställd eller arbetar hos en privat vårdgivare får inbjudan av din chef. Observera att utbildningen inte riktar sig till medarbetare i Region Halland. 

Manual inloggning anställda i Västra Götalandsregionen (pdf)

Om utbildningen

Syftet med utbildningen är att sprida kunskap och ge möjlighet till fortbildning i allmän palliativ vård i livets slutskede, oavsett profession och huvudman. Målet är att utbildningen ska ge medarbetarna en gemensam grund för ett gott omhändertagande och en god vård i livets slutskede oavsett diagnos eller var patienten vårdas.

Utbildningen förmedlar grundläggande kunskap och kompetens i allmän palliativ vård utifrån fyra hörnstenar:

  • Symtomlindring
  • Kommunikation och relation
  • Teamarbete
  • Närståendestöd 

Den fokuserar särskilt på det palliativa förhållningsättet, symtomlindring, psykosociala faktorer och samtalets betydelse. Utbildningen är cirka 4,5 timmar lång och kan genomföras i etapper för att på bästa sätt anpassas till verksamheten.  

Tillhörande arbetsmaterial

Ett kompletterande arbetsmaterial har tagits fram som kan ligga till grund för reflekterande samtal på arbetsplatserna i anslutning till utbildningen. Arbetsmaterial kan också med fördel användas i arbetsgruppens förbättringsarbete.  

Arbetsmaterial webbutbildning allmän palliativ vård
Ladda ner arbetsmaterialet (pdf). 

Du som chef kan kostnadsfritt beställa materialet via 
Västra Götalandsregionens adress- och distributionscentrum

Resultat och uppföljning

Deltagande och genomförande av utbildningen kommer att följas på individ-, professions- och gruppnivå. Den palliativa vårdens innehåll kommer att följas utifrån data från Svenska Pallliativregistret. Uppföljningen kommer att göras av utvecklingsledarna på RCC Väst.

Bakgrund

Socialstyrelsen har utformat ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede som publicerades 2013. Kunskapsstödet riktar sig till både hälso- och sjukvården och socialtjänsten för att dessa ska samordna sina insatser så att vården och omsorgen blir av god kvalitet för den enskilde. I kunskapsstödet finns också rekommendationer om utbildningsinsatser för personal som arbeta i livets slutskede.

Initiativ till webbutbildningen i allmän palliativ vård har tagits av representanter för Västra Götalandsregionen och Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (VästKom) för att öka kompetensen inom området. Regionstyrelsen VGR beslutade 2014 att avsätta pengar och gav RCC Väst uppdraget. 

Frågor

För frågor kring syfte och innehåll i utbildningen hänvisas till utvecklingsledarna på RCC Väst: webbutbildning@rccvast.se

Faktaägare: Carina Mannefred, Jessica Mellquist, utvecklingsledare RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 21 februari 2018

Regionalt