Till regionspecifikt innehåll

Patientens ställning i cancervården

Regionala cancercentrum ska stärka patientens ställning i cancervården. 

Det ska ske genom att:

  • en individuell skriftlig vårdplan tas fram för varje cancerpatient
  • cancerpatienter får stöd från en kontaktsjuksköterska eller motsvarande kontaktperson
  • patientrapporterade uppgifter samlas in och används i arbetet med att utveckla cancervården
  • kunskapen om patientens rätt till förnyad bedömning ökar bland hälso- och sjukvårdspersonalen och att berörda cancerpatienter får information om denna rätt 

RCCs arbete med att stärka patientens ställning

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Kontaktperson

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare, nationell vårdprogramhandläggare, ordf. nationella arb.gruppen KSSK o Min vårdplan

RCC Norr

Regionalt utvecklingsarbete för att stärka patientens ställning

RCC Uppsala Örebro arbetar på flera olika sätt för att stärka patientens ställning.

Patientföreträdare

Vi har patientföreträdare i regionala vårdprocessgrupper och i Patient- och närståenderådet som utgör en referensgrupp inför det utvecklingsarbete som pågår i sjukvårdsregionen.

Vi engagerar patienterföreträdarna i olika utvecklingsarbeten som t ex arbete med standardiserade vårdförlopp och nivåstrukturering. 

Patientföreträdarna deltar som remissinstans i regionala vårdprogramarbeten

Patientföreträdare i egionala vårdprocessgrupper

Patient- och närståenderåde i Uppsala Örebro

Samordnare för patientföreträdare

En samordnare för patientföreträdare vid RCC Uppsala Örebro arbetar för att stärka patientens ställning och patient- och närståendeperspektivet i vården.

Patientfokus

Vi utgår från patientens fokus i all utvecklingsarbete i de regionala vårdprocesserna.

Min vårdplan och kontaktsjuksköterska

Vi arbetar för att alla cancerpatienter ska få en Min vårdplan och en Kontaktsjuksköterska.

Min vårdplan

Kontaktsjuksköterska

 

Utveckling av patientens ställning i Västra sjukvårdsregionen

Regionalt cancercentrum väst arbetar på flera sätt för att stärka patientens ställning i Västra sjukvårdsregionen, bland annat genom: