Till regionspecifikt innehåll

Prevention och tidig upptäckt

Förebyggande insatser är viktiga för att minska förekomsten av cancer. Cancersjukdomar kan upptäckas tidigt genom uppmärksammande av tidiga symtom, så kallade alarmsymtom samt genom screening.

Screening är när symtomfria personer i en viss åldersgrupp erbjuds undersökning i syfte att hitta tidigt stadium av cancer när sjukdomen är fortfarande botbar. I Sverige finns idag nationella screeningprogram för bröstcancer och livmoderhalscancer. Socialstyrelsen rekommenderar även screening för tarmcancer.

För närvarande genomförs en stor nationell tarmscancerscreeningstudie där man undersöker olika nya metoder för att förbättra tarmcancerscreeningen. Alla regioner utom Stockholm Gotland och Västernorrland deltar. I Stockholm Gotland regionen erbjuds redan ett screeningprogram och i Västernorrland pågår för närvarande diskussioner om att införa tarmcancerscreening motsvarande den i Stockholm Gotland. Tarmcancerstudien innebär också att man förbereder införandet av screening i dessa regioner. Studien organiseras av Regionala cancercentrum i samverkan och Sveriges Kommuner och Regioner.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Processledare för cancerprevention i norra sjukvårdsregionen:

porträtt

Senada Hajdarevic

processledare prevention

RCC Norr

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden för cancerprevention och screening

Pilotstudie lungcancerscreening

Piloten är ett utvecklingsprojekt inom cancerprevention som Region Stockholm har gett RCC Stockholm Gotland uppdraget att genomföra under de kommande åren. Den fokuserar på sekundärprevention genom lungcancerscreening och primärprevention genom rökavvänjningsstöd.

Samarbetspartners i projektet är Karolinska Institutet, Sluta-röka-linjen, lungonkologiskt centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset (K), Cancer i Primärvården (CaPrim), Bröstcentrum vid Södersjukhuset (SÖS) och Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi i Lund (IHE).

I en förstudie kommer cirka 6 000 kvinnor som kallas till mammografiscreening vid Bröstcentrum SÖS att tillfrågas om deras rökvanor och intresse för rökavvänjningsstöd samt inställning till att få genomgå en lågdos DT för tidig upptäckt av eventuell lungcancer

Projektets olika delar

· En förstudie pågår nu för att kartlägga rökvanor och intresse för att delta i lungcancerscreening hos riskgrupp; rökande kvinnor 40–74 år

· En hälsoekonomisk analys av ett eventuellt införande av lungcancerscreening utförs av IHE

· Uppbyggnad av infrastruktur och logistik för pilotstudien för lungcancerscreening och rökavvänjningsstöd.

Internationella satsningar

Det pågår liknade studier bland annat i USA och nyligen presenterade den nederländska Nelsonstudien intressanta resultat som Socialstyrelsen nu utvärderar. I november 2019 införde Kroatien som första land i EU ett nationellt screeningprogram för lungcancer.

Screening i Stockholm Gotlandsregionen

Screeningenheten inom RCC Sockholm Gotland ansvarar för samordning och uppföljning av screeningverksamheten i Stockholm Gotlands sjukvårdsregion. Verksamheten omfattar screening för tidig upptäckt av livmoderhalscancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer samt bukaortaaneurysm.

Kvalitetsråd för screening

RCC:s screeningverksamhet leder regionens fyra kvalitetsråd med representanter för de olika screeningprogrammen. Råden har till uppgift att kvalitetskontrollera screeningen. 

Enheten medverkar i flera forskningsprojekt inom screening både nationellt och internationellt samt medverkar också aktivt i EU:s arbete med att ta fram så kallade guidelines för de olika screeningprogrammen.

Hur ska Sverige förhålla sig till införande av nya screeningprogram för tidig upptäckt av cancer?

Socialstyrelsen och EU rekommenderar screening för tidig upptäckt av bröstcancer, cervixcancer och kolorektal cancer. Diskussioner om screening för andra cancerformer, framför allt prostatacancer, lungcancer och ovarialcancer pågår.

Den 6 oktober 2016 hölls en nationell konferens med syfte att presentera evidens från screeningstudier av ovanstående cancerformer, men också för att visa hur man i olika länder tar beslut om införande av nya screeningprogram. Arrangör för dagen var Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland i samarbete med Cancerakademin.

Nedan finner ni presentationerna från dagen

Maria Bjerstam

Regional cancerprocessledare Prevention

Rcc Syd

Cancerprevention och tidig upptäckt i Uppsala Örebro

Förebyggande insatser för att minska risken för insjuknande i cancer är en central uppgift för RCC Uppsala Örebro.

Läs mer om vårt arbete med cancerprevention här.

Prevention och tidig upptäckt i Västra sjukvårdsregionen

RCC Väst arbetar med prevention och tidig upptäckt av cancer på flera områden. Arbetet görs i samarbete med en mängd aktörer, till exempel sjukvård, primärvård, kommuner och olika myndigheter.

Bland annat har vi: