Till regionspecifikt innehåll

Prevention

Ohälsosamma levnadsvanor såsom tobaksbruk, alkoholkonsumtion, låg fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor och oförsiktig solning samt andra yttre faktorer har betydelse för uppkomsten av cancer. En vanligt förekommande uppskattning är att minst 30 procent av den totala cancerdödligheten i industriländer skulle kunna förebyggas genom förändring av levnadsvanorna.

För kroniska och allvarliga sjukdomar som till exempel cancer, är befolkningsinriktade preventionsstrategier särskilt viktiga för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Strategierna kan delas in i befolkningsstrategier och högriskstrategier. Befolkningsstrategier innebär hälsofrämjande åtgärder för att underlätta hälsosamma val, riktade till hela eller delar av befolkningen medan högriskstrategier riktas mot grupper eller områden med högre risk att utveckla en viss sjukdom.

Pyramid med befolkningsinriktade preventionsstrategier i basen och högriskstrategier i toppen

Hälsofrämjande insatser

WHO definierar hälsofrämjande som "”Den process som gör det möjligt för människor att öka kontrollen över, och förbättra sin hälsa och därmed leva ett aktivt och produktivt liv för att uppnå välbefinnande och livskvalitet”.

Inom cancerprevention kan hälsofrämjande insatser omfatta insatser på samhällsnivå som främjar hälsosamma levnadsvanor och underlättar hälsosamma val så som rökfria miljöer, hälsosamma bostäder (tex radon och rökfrihet) och miljöer som inbjuder till fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor.

Hälsofrämjande åtgärder vid cancersjukdom kan omfatta stöd att orientera sig i en förändrad livssituation så att behandling och förståelse för sjukdomen skapar så gynnsam hälsoutveckling och livskvalité som möjligt. Det kan även omfatta insatser för att öka patientens delaktighet och stärka tilltron till den egna förmågan genom till exempel hälsosamma levnadsvanor.  

Prevention - befolkning

Preventiva insatser syftar till att uppmärksamma olika riskfaktorer och sjukdomstillstånd så tidigt som möjligt för att minska riskfaktorers påverkan samtidigt som man kan arbeta för att stärka skyddsfaktorer för att minska risk för framtida ohälsa. Insatserna utgår från kunskap om vad som orsakar sjukdom och upplevd ohälsa.

Befolkningsriktade interventioner riktar sig till hela eller vissa grupper i befolkningen och gör ingen till skillnader mellan hög- och lågriskgrupper. I cancerpreventiva sammanhang kan det handla om vaccinationsprogram, radonmätning, information och råd om hälsosamma levnadsvanor både inom hälso-och sjukvården och på samhällsnivå.

Prevention - riskgrupper

Preventiva interventioner kan även riktas mot olika riskgrupper som exponeras för en eller flera riskfaktorer.  Inom cancerprevention kan det handla om riktade screeningprogram mot vissa åldersgrupper, interventioner som riktas till socioekonomisk sårbara områden eller interventioner som riktar sig mot ärftliga faktorer för cancer.

Prevention och behandling - individ

På individnivå har individen redan drabbats av en sjukdom/tillstånd eller har en ohälsosam levnadsvana. Inom cancervården handlar det om att arbeta preventivt med syftet att förbättra utfall av annan behandling, minska risk för recidiv samt förbygga annan sjukdom.

 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Samverkan
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Cancerprevention och tidig upptäckt i Mellansverige

Förebyggande insatser för att minska risken för insjuknande i cancer är en central uppgift för RCC Mellansverige.

Prevention och screening Mellansverige

Om cancerprevention i den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om bland annat cancerprevention.

Bilaga 2T Regional cancerplan Vägen in i cancervården, Prevention, Primärvård (pdf)

Processledare för cancerprevention i norra sjukvårdsregionen

porträtt

Senada Hajdarevic

RCC Norr

Varje region har ansvariga för arbetet med levnadsvanor inom hälso- och sjukvården och till viss del i samverkan med andra aktörer. Via nedanstående länkar hittar du deras riktlinjer för arbetet. 

Skåne
Halland
Blekinge
Kronoberg

Maria Bjerstam

regional processledare prevention

RCC Syd

Cancerpreventionsplan för sydöstra sjukvårdsregionen

Regionala sjukvårdsledningen i sydöst har enats om en gemensam cancerpreventionsplan som antogs 2 februari 2016. Målgruppen för cancerpreventionsplanen är politiker, tjänstemän och verksamheter som arbetar med utvecklingen av befolkningens hälsa. Cancerpreventionsplanen är ett övergripande dokument som kan kompletteras med sjukvårdsregionala, regionala och lokala handlingsplaner. I juni 2019 publicerades en rapport som följer upp cancerpreventionsplanen för sydöstra sjukvårdsregionen 2016-2018. 

Cancerpreventionsplanen 2016 (pdf för utskrift)

Uppföljning av cancerpreventionsplanen för sydöstra sjukvårdsregionen 2016-2018 (pdf)

Årssnurra för det regionala processarbetet (pdf)