Förebyggande och tidig upptäckt av tarmcancer

Den nationella studien för screening mot tjock- och ändtarmscancer, SCREESCO (Screening of Swedish colons), startade i februari 2014.

Studien är en multicenterstudie med 33 deltagande sjukhus i 18 landsting, och ska undersöka vilken screeningmetod som bäst förebygger och hittar tarmcancer i ett tidigt skede. Den blir också en metod att samla erfarenheter av ordnat införande av screening och kvalitetssäkra koloskopiverksamheten hos deltagande enheter.

Deltagande landsting

SCREESCO-studien genomförs av landsting och regioner med Regionala cancercentrum i samverkan som styrgrupp. Studien samordnas och administreras av RCC Uppsala Örebro och är granskad och godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm.

Stockholms läns landsting och region Gotland deltar inte i studien då de redan erbjuder invånarna tarmcancerscreening. I Västernorrland pågår för närvarande diskussioner om att införa tarmcancerscreening motsvarande den i Stockholm-Gotland. 

Deltagande i studien

Totalt ingår 270 000 svenskar i studien i åldern 59-62 år. Inklusionen pågår under fem år och uppföljningstiden för utvärdering av de primära effektmåtten, insjuknande och död, är satt till 15 år.

Deltagarna är slumpmässigt utvalda med hjälp av Skatteverkets befolkningsregister och randomiseras sedan till studiens armar. Deltagarna blir inbjudna med förfrågan att antingen genomgå koloskopi eller att lämna avföringsprov och om detta är positivt (innehåller viss mängd blod) genomgå koloskopi. Det är inte möjligt att ansluta sig till studien om man inte blivit utvald.

Aktuell studiestatus

Studien är inne på sitt fjärde studieår av fem och beräknas ha inkluderat samtliga deltagare under 2019.


Regionalt innehåll


Både Västra Götalandsregionen och Region Halland deltar i studien och invånare i de båda regionerna började kallas under 2014.

Regionalt ansvarig

Andreas Pischel

regional processägare tarmcancerscreening

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs en nyhetsartikel om starten av studien här. 

 


Faktaägare: Rolf Hultcrantz, projektledare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 3 november 2017

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 11 juli 2017

Regionalt