SVF-statistik

Standardiserade vårdförlopp (SVF) beskriver vilka utredningar som ska göras vid misstanke om en viss cancersjukdom samt inom vilka maximala tidsgränser utredningarna ska eftersträvas att vara klara och den första behandlingen startad.

Regionerna rapporterar in start- och stoppdatum för varje SVF-utredning till den nationella väntetidsdatabasen vid Sveriges Kommuner och Regioner. Rapporteringen är ännu inte fullständig och kvalitetsutveckling sker kontinuerligt.

Statistiken redovisar uppgifter om antalet patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF), andelen SVF-utredda patienter som startat cancerbehandling, i vilken mån utredningarna gjorts inom föreskrivna maximala väntetider samt patientens upplevelser av sitt utredningsförlopp.

Via särskilda kontaktpersoner i regionernerna kan verksamma i vården få tillgång till mer detaljerad information på sjukhusnivå.

Kontakt

Helena Brändström

nationell samordnare standardiserade vårdförlopp

Sveriges Kommuner och Regioner