Vårdprogram cancervårdprocessen

– Generella aspekter supportive care

Regionala vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen även regionala medicinska riklinjer. Målet med detta vårdprogram är att samla sådana aspekter på cancervård som omfattar flera olika diagnoser. Det gäller vård av vuxna patienter. Programmet är utformat för internet, och målet är att de flesta användare skall ta del av materialet direkt via datorn.

Därigenom blir det möjligt att komplettera, förändra och uppdatera materialet fortlöpande. På varje sida anges datum för senaste uppdatering. Mindre justeringar (telefonnummer, läkemedelsnamn, länkar med mera) genomförs fortlöpande av vårdprogramgruppen, större förändringar genomgår den godkännandeprocess som gäller för vårdprogram inom RCC.

I de fall evidens finns, anges evidensgrad enligt GRADE, i övriga fall utgör riktlinjerna vårdprogramgruppens ståndpunkt, (vp). Evidensvärdering försvåras av att den population som studerats i många studier inte enkelt kan antas vara representativ för hela gruppen cancerpatienter.

Vårdprogramgruppen är sammansatt med målsättning att få god geografisk spridning och representation från olika professioner och specialiteter. Experter utanför gruppen har bidragit med vissa texter och synpunkter.

En målsättning i arbetet är att inte ta med avsnitt med renodlad ”lärobokskaraktär”. Istället förekommer länkar till lämpliga dokument avsedda för självstudier. I vissa avsnitt har gruppen dock tagit ställning i frågor där litteraturen innehåller en rad olika förslag på behandling med mera. Läs mer om evidensgradering i vårdprogrammet.   

Ledamöter i vårdprogramgruppen

Annelie Khatami, verksamhetsutvecklare, verksamhetsområde urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Anki Delin Eriksson, verksamhetsutvecklare, verksamhetsområde onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Cecilia Littorin, vårdutvecklare, Strategiska cancerenheten, Region Halland
Christer Petersson, patientföreträdare
Elisabeth Kenne Sarenmalm, verksamhetschef FoU, Skaraborgs Sjukhus
Ewa Lidman, utvecklingsledare, palliativa enheten, NU-sjukvården
Gunilla Karlsson, processledare Sjukskrivning och rehabilitering, Södra Älvsborgs Sjukhus
Gunnar Eckerdal, smärtläkare, verksamhetsområde onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, regional processägare cancervårdprocessen
Lisa Fjällström, biståndshandläggare, Lidköpings kommun, adjungerad 

Adjungerade medlemmar

Frida Smith, utvecklingsledare, RCC Väst
Chichi Malmström, utvecklingsledare, RCC Väst
Leif Klint, onkolog, verksamhetsområde onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Marcela Ewing, allmänläkare/onkolog, regional processägare tidig upptäckt
Mercedes Nicklasson, lungläkare, verksamhetsområde lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Shirin Bartholdsson, utvecklingsledare, RCC Väst

Faktaägare: Gunnar Eckerdal, regional processägare, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 11 juli 2017